Çevre

Kentsel Atıkları Değerlendirme ve Geri Dönüşüm (Çevre Koruma ve ÇED danışmanlığı)

Sanayi ve Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi sonucu dünyada çevre kirliliği büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Nüfusun da hızla artması bu sürece eklenince çevre konusu dünyanın gündeminde ilk sıralara yerleşmiştir. Çevre kirliliği sonucu çevre dengesi büyük bir hızla bozulmaktadır. Bu dengenin bozulması, insan sağlığını, hayvan ve bitki türlerini aşırı derecede etkilemektedir.

Çevre Kanununda 2006’da yapılan değişiklikle, atık hizmetlerinin finansmanına ilişkin somut düzenlemeler getirilmiş, çevre kirliliğine yol açan atık uygulamalarına yönelik cezaların kapsamı genişletilerek, miktarları önemli ölçüde artırılmıştır. Özellikle yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülmüştür.

Avrupa Birliğinin giderek daha fazla önem verdiği çevre konusu, AB Müktesebatının en kapsamlı bölümünü oluşturmakta ve bu alan 300 kadar tüzük ve direktif ile düzenlenmektedir. AB Çevre Müktesebatını oluşturan direktiflerden 14 tanesi doğrudan atık yönetimini düzenlemekte, Türkiye için uyum yükümlülüğü bulunan bu düzenlemeler, ülkemiz için de ağır sorumluluklar getirmektedir. Mevcut atık depolama sahalarının 2009 yılına kadar direktifte belirtilen koşulları sağlamak üzere bir plan dâhilinde iyileştirilmesi ya da direktifte belirtilen usullere uygun olarak kapatılması da zorunlu tutulmaktadır.

Atıkların depolanmasında temel sorumluluk belediyelere aittir. Ancak belediyeler toplama ve taşımada gösterilen hassasiyeti atıkların bertarafı, daha da iyisi değerlendirilmesi konusunda gösterememektedir.

Türkiye’de şimdiye kadar uygulanmakta olan çöp bertaraf etme işlemleri yetersiz kalmaktadır. AB uyum sürecinde olduğumuz bu günlerde artık “Vahşi Depolama” denen yöntemi bırakmak ve kentsel atıkları geri dönüşüm yoluyla kazanmak çok önemlidir. Avrupa’da ve diğer ülkelerdeki bu tür geri dönüşüm tesislerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de de benzer tesislerin kurulması ve yaygınlaşması yerel yönetimlerin ve bu konuda bilgi sahibi kuruluşların bir araya gelmesiyle mümkündür.

Sürdürülebilir çevre düzenlemelerini taahhüt eden “Kentsel Atıkları Değerlendirme ve Geri Dönüşüm” projesinin uygulanışı ve amaçları; bir yeniden değerlendirme tesisi kurarak, kentsel atıkları ayrıştırmak, buradaki organik atıklardan anaerobik yöntemle metan gazı elde ederek bunu kogeneratif bir santralle elektrik ve ısı enerjisine dönüştürmektir.

Bilge1 Kentsel Atıkları Değerlendirme ve Geri Dönüşüm Projesi

Bilge1 Danışmanlık atık problemine gerek ekolojik açıdan gerekse ekonomik yönden uygun teknolojiler ve işlemler ile modern çözümler getirmektedir. Atık geri dönüşüm projesi ile atıkların doğaya zararı en alt seviyeye çekilebilecek,  belediyeler için ciddi bir gelir kaynağı olacak ve bölge için istihdam olanakları oluşturulabilecektir.

BİLGE1 DANIŞMANLIK, dünyadaki en gelişmiş teknolojileri bir tesiste en fizibil kullanım ve karlılık değerlerini dikkate alarak projelendiren bir mühendislik firmasının Türkiye çözüm noktasıdır. Atık Geri Dönüşüm Projesi için öngörülen tesis modeli aşağıda yer almaktadır.

Kentsel Atıkları Değerlendirme ve Geri Dönüşüm Projesiyle;

 • Yeniden kullanılabilen atıklar (cam, kâğıt, seramik, metal, plastik) satılarak ciddi bir gelir elde edilir,
 • Tüm organik atıklar (evsel ya da endüstriyel gıda atıkları, tarım artıkları, orman artıkları, hayvansal atıklar ve her tür başka organik madde) fermente edilerek; çıkan metan gazından, önce elektrik (gazın yakılmasıyla) daha sonra da ısıtma ya da soğutmada kullanılabilecek ısıl enerji elde edilir.
 • Bu enerji belli bir sayıdaki konutu ısıtabilecek ya da soğuk hava depolarında kullanılabilecek verimdedir. Bu dönüşümden sonra; katı organik atıkların son ürünü olarak çok değerli bir katı gübre, sıvı organik artıkların son ürünü olarak ta yine çok değerli bir sıvı gübre elde edilmektedir. Bu son ürünler de satılarak ciddi gelirler elde edilecektir.

Projenin temel aşamaları şöyle sıralanabilir:

 1. Ayrıştırma Tesisi Kurulması
 2. Biyogaz Tesisi kurulması
 3. Kogeneratif Santral kurulması
 4. Gübre hazırlama tesisi kurulması
 5. Atıklardan dizel elde edilmesi
 6. Lojistik merkezi ve soğuk hava deposu merkezi kurulması
 7. Son atık depolama tesisi kurulması
 8. Yerel iş istihdamı yaratılması

Türkiye’deki ilk örnek tesis Pamukova’da kurulmaya başlamıştır, yaklaşık 2 sene içinde hizmete başlayacak tesis Pamukova Belediyesi tarafından desteklenmektedir. Hedefimiz, yerel yönetimlerin de işbirliği ile Türkiye’deki tesis sayısını arttırmak ve atık geri dönüşümü hakkında toplumsal bilinçlenmeyi uyandırmaktır.

Open chat